Regulamin

Regulamin sklepu internetowego “TECHNALL”

 • Sklep internetowy TECHNALL, działający pod adresem www.technnall.pl, prowadzony jest przez Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe “TECHNALL”, ul. LIPOWA 49/12, 42-200 CZĘSTOCHOWA, z siedzibą przy ul. 1Maja 4, 42-200 Częstochowa,  wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, NIP 573-025-14-15, Nr Regon: 150221727-00020

 • Sklep internetowy TECHNALL prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym TECHNALL realizuje P.P.H.U. Technall, 42-200 Częstochowa, ul. Lipowa 49/12 z siedzibą biura handlowego przy ul. 1Maja 4, 42-200 Częstochowa.

 • Zawartość sklepu internetowego TECHNALL nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 • Zdjęcia załączone w ofercie każdego przedmiotu, to zdjęcia poglądowe i mogą nieco odbiegać od oryginału.

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 • Ceny podawane w sklepie internetowym TECHNALL są wartościami netto wyrażonymi w złotych polskich wraz z obowiązującą dla danego produktu stawką podatku VAT.

 • Możliwe jest także prezentowanie cen netto w walutach obcych, zazwyczaj w EURO, w przypadku gdy obowiązującym cennikiem producenta jest cennik wyrażony w danej walucie. W chwili wystawiania faktury obliczana jest cena wyrażona w złotych polskich wg bieżącego kursu sprzedaży danej waluty przez bank obsługujący rarunek firmy TECHNALL tj. PKO B.P.  S.A.  Tabela kursów zamieszczona jest na stronie www.pkobp.pl  
      
 • Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu. Szczegóły na stronie Sposoby dostawy i koszty http://www.siodemka.com/uploads/pdf/cennik.pdf 

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep TECHNALL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 • Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

 • Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

 • Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.

 • Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez: 
  - kontakt telefoniczny: +48 34 366 59 42 
  - wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: biuro@technall.pl

  P.P.H.U. TECHNALL, 42-200 Częstochowa, ul. Lipowa 49/12
  Bank: PKO BP S.A. II o/CZĘSTOCHOWA
  Konto: 05 1020 1664 0000 3402 0021 8032

 • Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.

 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres TECHNALL. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i zwrotu pieniędzy na konto klienta.

 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu TECHNALL. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie: 
  - dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika 
  - co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną 
  - sposób płatności 
  - koszty transportu

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, a w tym numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail.

 • Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

 • Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem TECHNALL leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

 • Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.

 • Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem. Szczegóły na stronie Sposoby dostawy i koszty http://www.siodemka.com/uploads/pdf/cennik.pdf 

 • Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto TECHNALL.

 • Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia.

 • Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto TECHNALL .

 • Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

 • Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie TECHNALL (w przypadku przedpłaty). Wysyłki towarów realizowane są codziennie do godziny 12.00.

 • Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 • O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.

 • Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.

 • Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane za zwrotem wpłaconej przez NABYWCĘ kwoty.

 

 • Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej PATRON SERVICE, lub innej firmy kurierskiej wskazanej przez NABYWCĘ.

 • Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 • Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

 • Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi 48 godzin w przypadku większych miast, a w pozostałych przypadkach wynosi do 72 godzin.

 • Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy TECHNALL jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej.

 • Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym TECHNALL objęte są gwarancją. Gwarancja udzielana jest na podstawie oryginału faktury sprzedaży lub dokumentu gwarancyjnego producenta. Długość i rodzaj gwarancji podajemy w opisie towaru.

 • Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

 • Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.

 • Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

 • Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

 • Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 • Oferta ważna tylko na terenie Polski.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 • Wszystkie przesyłki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność TECHNALL i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep TECHNALL z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 

Producenci